Қатынасқан сабақтың сараптамасы/Анализ посещенного урока

Мұғалім/   Преподаватель______________________________________________________

Күні                             Пәні                                                                                               Топ

Дата______________предмет_____________________________________________группа_________

Сабаққа қатысудағы мақсат

Цель посещения урока__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сабақтың тақырыбы

Тема урока ___________________________________________________________________________

Сабақтың мақсаты

Цель урока____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Тізім бойынша оқушылар саны        қатысқан оқушылар саны               қатыспаған оқушылар саны

Всего учащихся по списку________присутствуют на уроке_________отсутствуют на уроке__________

 

Сұрау турлері

Форма опроса

Ауызша сұрау

Устный опрос

Жазбаша сұрау

Письменный опрос

Сұралғаны

опрошено

Баға

оценка

Сұралған

опрошено

Баға

оценка

Даралап

Индивидуальная

 

 

 

 

Жалпылама

фронтальная

 

 

 

 

 

Кезендер

этапы

Талдау

Элементы анализа

Қорытынды

выводы

Себептік

мотивационный

Мұғалімнің сабақтың мақсатына қарай жылжуы

Выдвижение целей урока преподавателем

 

Сабақ міндеттерінің мақсатымен сәйкестігі

Соответствие задач целям урока

 

Міндеттерді оқушылардың қабылдауы

Принятие задач урока учащимися

 

Мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттестігінің сипаты

Характер взаимодействия преподавателя и учащихся

 

Пәнаралық байланыс, оның сабақтың мақсат, міндеттерімен сәйкестігі

Межпредметная связь, ее соответствие целям и задачам данного урока

 

Маныздылық

содержательный

Ғылымилығы                                     Научность

 

Оқып білуге жол ашықтығы            Доступность

 

Қисындылығы мен жүйелілігі

Логичность и последовательность 

 

Көлемі, оның үйлесімділгі

Объем, его оптимальность

 

Сабақ уақытын ұтымды бөлу

Рациональность распределения во время урока

 

Оқыту әдісі

Методы обучения

Сөздік                                            Словесные

 

Көрнекілік                                     Наглядные

 

Тәжірибелік                                   Практические                                           

 

Жартылай-ізденушілік

Частично-поисковые

 

Проблемалық                               Проблемные

 

Зерттеушілік                                Исследовательские

 

Дамыту, тәрбиелеу әдістері

Методы развития и воспитания

Материалды оқытуда ең бастысы мен маңыздысы көрсете білу шеберлігі

Умение выделять главное, существенное в изучении материала

 

Салыстыра, жинақтап қорыта білу шеберлігі

Умение сравнивать и обобщать

 

Ойлауының дербестігі

Самостоятельность мышления

 

Ойын кисынды баяндауы

Логическое изложение своих мыслей

 

Шығармашылық қабілегі

Творческие способности

 

Өзара әрекеттетікті бақылау

 Осуществление контроля и взаимоконтроля

 

Оқыту турлері

Формы обучения

Даралап

Индивидуальная

 

Топтап

Групповая

 

Ұжымдық

коллективные

 

Сараптық-нәтижелік

Оценочно-результативная

Сабақты қорытындылау

Подведение итогов урока

 

Койылған бағаға түсінік беру

Комментирование выставляемых оценок

 

Нәтижені бірлесе бағалау

Совместная оценка достигнутых результатов

Мұғалімнің сабақы педагогтық талдау

Педагогический анализ урока преподавателем

 

Озық міндеттер

Опережающие задания

 

Үй тапсыпһрмасы

Домашнее задание

 

Сабақ денгейін бағалау

Оценка уровня урока

Едәуір жоғары деңгей (3,4-4,0)

Высший уровень (3,4-4,0)

 

Айтарлықтай  жоғары деңген (2,5-3,4)

Достаточно высокий уровень (2,5-3,4)

 

Жеткілікті  деңгей (2,5-3,4)

Достаточный уровень (1,8-2,5)

 

Жеткіліксіз  деңгей (2,5-3,4)

Недостаточный уровень (1-1,8)

 

Қорытынды/ Выводы

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ұсыныс/Рекомендации

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________                                          

_____________________________________________________________________________________

Сабаққа қатысқан оқытушы / преподаватель посетивший урок _______________________________

Сараптамамен танысқан/с анализом ознакомлен___________________________________________